Największy wybór części do samochodów ciężarowych

Regulamin i RODO

RODO

Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Stanisław Marczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. Eko-Stamar Stanisław Marczak przy ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie, wpisany do CEIDG, posiadający numer NIP: 6581052727, REGON: 290152819, zwany „Administratorem”.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy.

Dane osobowe są przetwarzane:

1)      na potrzeby realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO.

2)      w celu marketingu bezpośredniego usług i towarów Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.

Podmiotowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jak również prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sprawie swoich danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem maila: rodo@eko-stamar.pl

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji umowy oraz rozpatrzenia ewentualnych roszczeń dotyczących realizacji umowy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach przetwarzania w celach marketingowych.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wykonującym usługi związane z dostarczeniem zamówionych przedmiotów.

 

***

 

Regulamin Sklepu Internetowego SklepEkoStamar.pl


Sklep Internetowy SklepEkoStamar.pl działający pod adresem www.sklepekostamar.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Stanisława Marczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. EKO-"STAMAR" Stanisław Marczak, przy ul. Zachodniej 19, 26-200 Końskie, nr NIP:6581052727, nr REGON: 290152819.   

Korzystając ze Sklepu Internetowego, bądź składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Określenia użyte w poniższym regulaminie oznaczają:
 
Sklep Internetowy – prowadzony przez Stanisława Marczaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.U.H. EKO-"STAMAR" Stanisław Marczak sklep internetowy, działający pod adresem www.sklepekostamar.pl.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego SklepEkoStamar.pl, w tym w szczególności dokonuje zakupu.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego SklepEkoStamar.pl, w tym w szczególności dokonuje zakupu.

Sprzedawca - Stanisław Marczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.U.H. EKO-”STAMAR” Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzoną przez Burmistrz Miasta i Gminy Końskie pod numerem 2232, NIP: 6581052727 , REGON: 290152819. Sprzedawca dokonuje za  pośrednictwem sklepu internetowego sprzedaży produktu bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

Strona produktu – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim SklepEkoStamar.pl skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Magazyn – magazyn zlokalizowany w Końskich, przy ul. Zachodnia 19, w którym następuje kompletowanie zamówienia Klienta.

Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły swojego zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Biuro Obsługi Klienta –  biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 41 375 33 00 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.sklepekostamar.pl/kontakt


§1.

Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, dokonywania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasad dostarczania zamówionych produktów Klientowi a także uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów. Niniejszy regulamin wskazuje również uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2.    Przed kliknięciem „PROCEDURA DOKONYWANIA ZAPŁATY-DOKONAJ ZAPŁATY/PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI” w celu złożenia zamówienia należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem Sklepu Internetowego.
3.    Korzystając ze Sklepu Internetowego, bądź składając za jego pośrednictwem zamówienia, wyraża się akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
4.    Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
5.    Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
6.    PODMIOT w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
7.    Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga rejestracji. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji zgodnie z zasadami wyrażonymi w § 2.
8.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem mogą być przeprowadzane za pośrednictwem payu.pl. Przedmiotowe usługi świadczy PayU Spółka Akcyjna zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. Spółka posiada NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN. Powyższe usługi będą świadczone na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje


§ 2.

Rejestracja i logowanie

1.    W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.sklepekostamar.pl wybrać zakładkę „Nowy Klient”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, dane adresowe, adres  e-mail oraz hasło.
2.    Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne
3.    Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
4.    Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Zamawiającego, Sprzedawca, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, przesyła potwierdzenie dokonania Rejestracji wraz z potwierdzeniem loginu i hasła oraz linkiem aktywującym. W celu zakończenia procesu Rejestracji Zamawiający powinien aktywować link. Z chwilą aktywacji każde kolejne Zamówienie Zamawiający może składać korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.
5.    Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.
6.    Koniecznym elementem realizacji zamówień składanych przez Klientów w Sklepie internetowym jest podanie danych adresowych.
7.    W zakładce „MOJE DANE” klient może także dokonać modyfikacji swoich danych, w tym dokonać zmiany hasła.
8.    W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

§ 3.

Składanie zamówień

1.    Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.  Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie,  dodając produkt do koszyka.
2.    W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

1.   Ilość
2.   Sposób dostawy
3.   Formę płatności

3.    Procedura składania zamówienia kończy się w momencie naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z SklepEkoStamar.pl umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
4.    Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji SklepEkoStamar.pl wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.
5.    Klient dokonując wyboru sposobu płatności ma zawsze możliwość wyboru płatności przy odbiorze zamówionych produktów.


§ 4.

Ceny towarów

1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.sklepekostamar.pl.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone na Stronie produktu:

1)    zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
2)    nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

3.  Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
4.  Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na www.sklepekostamar.pl w Panelu Klienta, w zakładce „Historia Zamówień” po dokonaniu przez Klienta procedury dokonywania zakupu.

5. SklepEkoStamar.pl zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
6.    Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.


§ 5.

Formy płatności i dostawy

1.    Zapłaty za zamówione produkty może nastąpić:

1.    za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – Platnosci.pl
2.    przelewem
3.    za pobraniem
4.    gotówką w siedzibie Sprzedawcy (odbiór osobisty)

2.    W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 7 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego zgodnie z treścią art. 492 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2014.121.j.t.)
3.    Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej (Siódemka).
4.    Cennik poszczególnych rodzajów dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem www.sklepekostamar.pl oraz na stronie zamówienia.
5.    Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 6.

Realizacja zamówień

1.    Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.
2.    Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu.
3.    Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia.
4.    Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.


§ 7.

Prawo do odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas F.U.H. EKO-”STAMAR” Stanisław Marczak, ul. Zachodnia 19, 26-200 Końskie, nr. tel. 41 375 33 00 , adres e-mail: kontakt@sklepekostamar.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub faksem).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, który jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://www.sklepekostamar.pl/s,5,Do_pobrania.html  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

8.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 

10. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§ 8.

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową)

1.    Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
2.    Reklamacje należy składać na adres F.U.H. EKO-”STAMAR” Stanisław Marczak, 26-200 Końskie, ul. Zachodnia 19.
3.    Składając reklamację należy dostarczyć do SklepEkoStamar.pl reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: http://www.sklepekostamar.pl/s,5,Do_pobrania.html 
4.    SklepEkoStamar.pl rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji.
5.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta SklepEkoStamar.pl naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.


§ 9. 

Postanowienia końcowe

1.    SklepEkoStamar.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla Sklepu Internetowego, SklepEkoStamar.pl bądź innych Użytkowników, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji SklepEkoStamar.pl. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli  SklepEkoStamar.pl oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014.827).

3.    Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez SklepEkoStamar.pl w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
4.    W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.
5.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25.12.2014 r.
6.    Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie SklepEkoStamar.pl, a także pod adresem: http://www.sklepekostamar.pl/s,2,Regulamin.html

powrót

Szeroki wybór produktów do samochodów: